Diagnosing Ensemble Few-Shot Classifiers

Weikai Yang1     Xi Ye2     Xingxing Zhang1     Lanxi Xiao1    
Jiazhi Xia3     Zhongyuan Wang4     Jun Zhu1     Hanspeter Pfister5     Shixia Liu1  

1Tsinghua University       2University of Texas at Austin       3Central South University
      4Kuaishou Technology Co., Ltd       5Harvard University

Video and Demo
arxiv ieee pdf video bib code