Diagnosing Ensemble Few-Shot Classifiers

Weikai Yang, Xi Ye, Xingxing Zhang, Lanxi Xiao
Jiazhi Xia, Zhongyuan Wang, Jun Zhu, Hanspeter Pfister, and Shixia Liu

Video and Demo
arxiv ieee pdf video bib code