Enhancing Single Frame Supervision for Better Temporal Action Localization

Changjian Chen1     Jiashu Chen2     Weikai Yang2     Haoze Wang2    
Johannes Knittel3     Xibin Zhao2     Steffen Koch3     Thomas Ertl3     Shixia Liu2  

1Hunan University       2Tsinghua University       3University of Stuttgart

Video and Demo
arxiv pdf supp video bib code